Przebieg inwestycji

      W listopadzie 2015 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca Osi Priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu", współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. W terminie I naboru (do 26 stycznia 2016 roku) Spółka "Wodociągi Kłodzkie" złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Kłodzka". Po kilkumiesięcznej weryfikacji przez Komisję Oceny Projektów - 6 października br. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prezes Spółki Pan Waldemar Bicz podpisał umowę o dofinansowanie Projektu do kwoty 9 603 852,76 zł przy planowanym całkowitym koszcie realizacji wynoszącym brutto 18 690 055,50 zł.

      W ramach Projektu, w terminie do 30 czerwca 2019 roku zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z rozbudową części osadowej oraz wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,7 km. w rejonie ul. Zajęczej, a także 1,2 km. istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie poddana renowacji metodami bezwykopowymi.

 


 

 

      Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, zwanego rozporządzeniem ogólnym, nakładają na Państwo Członkowskie obowiązki związane z nieprawidłowościami w tym m.in.: ich wykrywaniem i zapobieganiem powstawaniu, dokonywaniem korekt finansowych i odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych.

      Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 36 rozporządzenia ogólnego za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (nieprawidłowość indywidualna).

      Dla stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, konieczne jest wystąpienie łącznie ww. okoliczności.

      Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  1.      etyczny,
  2.      jawny,
  3.      przejrzysty.

      Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom uruchomiony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1.      specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub
  2.      elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

      Szczegóły zawierają "Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zamieszczone na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

      Co należy zgłaszać - podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje technologie cookies oraz joomlashine.