Realizowana w ramach projektu dokumentacja techniczna dotyczyć będzie następujących obszarów miasta Kłodzka:
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Zajęcza
w zakresie pozostałych działań:
ul. Fabryczna 16 (Dz. Nr 10, AM 5, obręb Ustronie - modernizacja oczyszczalni ścieków.

W zakres niniejszego projektu wchodzi przygotowanie kompletnych dokumentacji:
- projektowej,
- technicznej,
- w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
- analiz prawnych
- studiów wykonalności
niezbędnych do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia - ubiegania się o ich dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioskodawca przewiduje ubieganie się o dofinansowanie kolejnych etapów przedsięwzięcia (tj.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka - etap II - Infrastruktura) ze środków Funduszu Spójności w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020\