Planowane przedsięwzięcie dotyczy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Kłodzka w zakresie posiadanej dokumentacji umożliwiającej realizacje projektów infrastrukturalnych.

W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca dysponować będzie kompletem dokumentacji umożliwiającej uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń warunkujących realizację kolejnych inwestycji prowadzących do wyposażenia aglomeracji Miasto Kłodzko w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodne z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Dzięki opracowaniu kompletu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej realizację kolejnych infrastrukturalnych etapów procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Kłodzka.