Ogłoszenia i przetargi

Dział zawiera wykaz wszystkich ogłoszeń i przetargów dotyczących realizacji projektu.

Zakres projektu

Dział zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu realizowane projektu.

Przebieg inwestycji

Dział zawiera harmonogram realizacji zadań projektu.

Sample image

Cele projektu

Dział zawiera informacje na temat celów planowanego przedsięwzięcia.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Kłodzka - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowej" Nr projektu: POIS.01.01.00-00-306/14-00. Projekt finansowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 lutego 2015 r. we Wrocławiu przez prezesa Aleksandra Marka Skorupę, reprezentującego instytucję wdrażającą - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez prezesa Waldemara Bicza, reprezentującego beneficjenta - Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. Projekt w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.